TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı

0 4.195

Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

Tübitak 4004 Programları Amaçları : 

 • Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
 • Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
 • Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
 • Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve pekiştirmek,
 • Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

Tübitak 4004 Programları Alanları : 

 • Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
 • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
 • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
 • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik, Değerler Eğitimi vb.

Tübitak 4004 Programları Hedef Kitle : 

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir.

 • Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)
 • İlkokul öğrenciler
 • Ortaokul öğrencileri
 • Lise ve dengi okul öğrencileri
 • Üniversite öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
 • Öğretmenler ve öğretmen adayları
 • Kamu personeli

Tübitak 4004 Programları Yürütücü Başvuru Koşulları : 

 • TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde yürütücü olmanın koşulu en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmaktır.
Not : Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler.
 • Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Tübitak 4004 Programları Destek Miktarı : 

Destek miktarı, projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak başvuruda belirlenir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir.

Bilim ve Toplum Projeleri destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Not : Altyapı oluşturmaya yönelik (proje aracılığıyla başvuru sahibi kuruma makine, teçhizat, yazılım, sistem vb. kazandırılmasını amaçlayan) projelere destek verilmeyecektir. Bu tür projeler, Bilim ve Toplum Programları Danışma ve Değerlendirme Kurulu görüş ve kararı ile panel değerlendirmesine alınmayacaktır.
Not : Projenin uygulanması için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, hizmet alımı (eğitmen, rehber, sağlık personeli, temizlik, güvenlik vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.
Not : Proje etkinliğine katılan eğitmene; birinci ve ikinci gün için 200 TL, üçüncü gün için 100 TL, takip eden diğer günler için ise günlük 50 TL ödenir. Bir eğitmene ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.000 TL’yi geçemez.

 Tübitak 4004 Programları Konaklama ve Yemek Miktarı : 

Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), 2016 yılı için öngörülen gündelik miktarı (1 kişi için), (Arazide verilen kumanya bedeli de dâhildir.) KDV dâhil en fazla 45 TL/gün, konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığı iaşe bedelinin iki katı 90 TL/gün olabilir.

Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik gün sayısı, her bir etkinlik dönemi için tanışma ve kapanış günleri dâhil en fazla 10 gün ile sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, bütçede talep edilecek konaklama miktarı en fazla 9 gece olarak planlanmalıdır.

Konaklamasız projelerde etkinlik gün sayısında sınırlama yoktur. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, açık alanlarda konaklamaya (çadır, uyku tulumu vb.) güvenlik nedeniyle izin verilmemektedir. Belirtilen kurallara uymayan proje önerileri panel değerlendirmesine alınmayacaktır.

Konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmeti içeren projeler için, katılımcı sayısına göre orantılı bütçe talep edilmelidir. Proje değerlendirmelerinde bu durum göz önünde bulundurulduğundan belirtilen hizmet alımlarının özellikle kamu kaynakları kullanılarak (kamu misafirhaneleri, kurum servis araçları vb.) karşılanmaya çalışılması beklenmektedir.

Not : TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makine-teçhizat ve özel sarf malzemeleri ile ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu başvuru sisteminde ilgili alana eklenmelidir. Sadece demirbaş alımları için, internet üzerinden satış yapan firmaların malzeme özellikleri ve fiyatını gösterir çıktıları proforma fatura olarak kabul edilebilir.

 Tübitak 4004 Programları Değerlendirme Usul, Yöntem ve Kriterleri :

Proje önerileri Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından ön değerlendirilmeye alınır. Başvurunun ön değerlendirmeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması gerekmektedir.

Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası, Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları ile Ortak Hak Sahipliği Beyan Formunun, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” olmasına dikkat edilmelidir. Evrak, ıslak imza eksiği bulunan projeler panel değerlendirmesine alınmaz.

Elektronik başvuru çıktısında istenilen imzanın, başvurusu alınan kurum ve/veya kuruluşlarının en üst düzey yetkilisinin imzası olması gerekmektedir. Yetkili olmayan kişiler tarafından imzalanan projeler panel değerlendirmesine alınmaz.

Bilim ve Toplum Projeleri, TÜBİTAK tarafından görevlendirilen panelistler tarafından değerlendirilir. Bilim ve Toplum Projelerinin değerlendirilmesi 3 temel kriter üzerinden yapılır. Bunlar; “İçerik ve Aktarım”, “Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik”tir.

Not : Desteklenen projelerin gelişme ve sonuç raporları, projenin izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilir.

 Tübitak 4004 Programları Başvuru Yolları :

Başvuru, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. ARBİS hesabınız yoksa http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girerek oluşturabilirsiniz.

Sistem üzerinden başvurunuzu tamamlayıp onay vermek için son tarih ilgili Tübitak 4004 çağrı metninde belirtilir. Çevrimiçi başvurunun tamamlanmasıyla sistem tarafından oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” alınarak ve gerekli imzalar tamamlanarak, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne iletişim bilgilerinde yer alan adrese elden ya da kargo/posta yoluyla ilgili Tübitak 4004 çağrı metninde belirtilen tarihe kadar iletilmesi gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ve basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Elektronik Başvuru Çıktısı’nda yer alan Proje Kapak Sayfası, Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm proje personeli ve yetkili kurum/kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmaması, imzaların mavi renkli kalemle atılmaması ya da orijinal olmaması durumunda proje başvurusu panel değerlendirmesine alınmayacaktır.

 Tübitak 4004 Programları Sıkça Sorulan Sorular :

 • Bir kişi 4004 çağrısına aynı dönemde kaç proje ile başvuru yapabilir?

Bir kişi 4004 çağrısına aynı dönemde yalnızca bir proje ile başvuru yapabilir.

 • Başvurular ne zaman yapılır?

Başvurular çağrı metninde belirtilen son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır.

 • En sık karşılaşılan ön değerlendirme sonucu red sebepleri nelerdir?

Proje yürütücüsünün başvuru koşullarını sağlamıyor olması.

Proje yürütücüsünün çağrı metninde belirtilen idari görevlerden birinde bulunması

Elektronik Başvuru Çıktısında proje yürütücüsü veya kurum/kuruluş yetkilisi imzalarının eksik olması

Elektronik Başvuru Çıktısında imzası bulunan kurum yetkilisinin kurumun en üst düzey yetkilisi olmaması.

Elektronik Başvuru Çıktısı ve gönderilmesi gereken eklerinin son teslim tarihine kadar basılı olarak sunulmamış olması

 • Proje personeli kimlerden oluşmaktadır?

Proje yürütücüsü ve uzman personel statüsündeki proje çalışanlarından oluşmaktadır.

 • Bir projede yer alan uzman personel sayısı en çok kaç olabilir?

Uzman personelin projeye katkı oranı en az %20 olmak zorundadır. Bu sebeple; bir projede en çok 5 tane uzman personel görev alabilir. Projede görevli uzman personelin alabileceği toplam Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ); proje yürütücüsü için belirlenen toplam PTİ miktarını geçemez.

 • Proje süresi ne kadardır?

Proje süresi en fazla 12 aydır.

 • Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin yanı sıra başka kurum/kuruluşlarca desteklenmesi mümkün müdür?

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin yanı sıra başka kurum/kuruluşlarca desteklenebilmesi mümkündür. Ancak bu desteğin Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başka bir kurum ve kuruluştan destek alınıyor olması değerlendirme açısından olumludur.

 • TÜBİTAK 4004 Çağrı Logosunun kullanımı nasıl olmalıdır?

Desteklenmesine karar verilen projeler için hazırlanan tanıtım materyallerinde (afiş, broşür vb.) TÜBİTAK adına sadece çağrı web sayfasında yer alan TÜBİTAK 4004 logosu kullanılır. TÜBİTAK 4004 logosu başka bir logo tarafından gölgelenmeden, belirgin bir şekilde kullanıldığı malzemeyle orantılı büyüklükte kullanılacaktır. Başka logolarla kullanılacaksa genel protokol sırası gözetilecektir (Örneğin; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, TÜBİTAK, Valilikler, Belediyeler).

 • Katılımcı sayısı ne kadar olmalıdır?

Proje bütçesi ve proje ekibindeki kişi sayısı göz önünde bulundurulduğunda katılımcı sayısının yüksek olması önem arz etmektedir. Katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilebilecektir.

 • Özel/Resmi araç ile yapılan seyahatler için akaryakıt ücreti ödenebiliyor mu?

İlgili Kurumun resmi yazı ile projeye tahsis ettiği araçların proje kapsamındaki akaryakıt ücreti karşılanır. Özel araç için akaryakıt ücreti ödenmez.

 • Katılımcıların etkinliklere herhangi bir ücret ödemeleri gerekiyor mu?

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nca desteklenen projelerde katılımcıların masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Ancak, katılımcılardan cüzi ölçüde katılım ücreti alınması proje yürütücüsünün yetkisindedir. Bu durumda, katılımcılardan alınacak katılım ücreti 50 TL’yi geçemez.

Bu makale, Tübitak 4004 Kasım 2016 Çağrısında paylaşılan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden hazırlanmıştır.

Bu makale, Tübitak 4004 Kasım 2016 Çağrısında paylaşılan metinden hazırlanmıştır.