TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı

18.133

” TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı ” ; doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI AMAÇLARI :

” TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı ” , bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, 

 • Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
 • Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
 • Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
 • Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve pekiştirmek,
 • Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI ÇAĞRI ALANLARI :

 • Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
 • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
 • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
 • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik, Değerler Eğitimi vb.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıdaki
yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:

 • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • E – Öğrenme Uygulamaları
 • Hesaplamalı Bilim Uygulamaları
 • Mobil Uygulamalar
 • Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri
 • Spor Etkinlikleri
 • Deneysel Uygulamalar
 • Gözlem
 • İşbirlikli Grup Çalışmaları
 • Oyun Tabanlı Uygulamalar
 • Saha Çalışmaları
 • İçeriği Oyunlar İle Kazandırılan Etkinlikler

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI HEDEF KİTLESİ :

” TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı ” tarafından desteklenen bir proje, topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan en az birinden oluşmalıdır.

 • Okul Öncesi Dönemi Çocukları
 • İlkokul Öğrenciler
 • Ortaokul Öğrencileri
 • Lise ve Dengi Okul Öğrencileri
 • Üniversite Öğrencileri ( Önlisans, Lisans, Lisansüstü )
 • Öğretmenler
 • Bilim Merkezi Çalışanları

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI YÜRÜTÜCÜ BAŞVURU KOŞULLARI : 

 • TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde yürütücü olmanın koşulu Türkiye’de ikamet etmek, en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

NOT : Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde bulunabilirler. 

 • Üniversitelerde; Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan, Enstitü Müdürü (Araştırma Enstitüleri hariç), Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI DESTEK MİKTARI : 

Destek miktarı, projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak başvuruda belirlenir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir.

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

NOT : Projenin uygulanması için gerekli makine / teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.

NOT : Bu çağrı kapsamında aşağıdaki gider kalemleri desteklenmeyecektir.

 • Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, hard disk vb. alımlar ile TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum / kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları.
 • Proje bütçesinden katılımcılara tişört, şapka, çanta ve eğitim notları dışındaki promosyon malzemeleri dağıtılamaz.
 • Üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının, toplantı oda ve salonlarının veya otel konferans salonlarının kullanımı için proje bütçesinden ücret ödenmez.
NOT : Proje etkinliğine katılan eğitmene; birinci, ikinci ve üçüncü gün için 300 TL, dördüncü gün için 100 TL, takip eden diğer günler için ise günlük 100 TL ödenir. Bir eğitmene ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.600 TL’yi geçemez.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI KONAKLAMA VE İAŞE MİKTARI : 

Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), 2019 yılı için öngörülen gündelik miktarı bir kişi için KDV dâhil en fazla 60 TL/gün, konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığı iaşe bedelinin iki katı olarak 120 TL/gün olabilir.

Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik gün sayısı, her bir etkinlik dönemi için tanışma ve kapanış günleri dâhil en fazla 10 gün ile sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, bütçede talep edilecek konaklama miktarı en fazla 9 gece olarak planlanmalıdır.

Konaklamasız projelerde etkinlik gün sayısında sınırlama yoktur. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, açık alanlarda konaklamaya (çadır, uyku tulumu vb.) güvenlik nedeniyle izin verilmemektedir. Belirtilen kurallara uymayan proje önerileri panel değerlendirmesine alınmayacaktır.

Konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmeti içeren projeler için, katılımcı sayısına göre orantılı bütçe talep edilmelidir. Proje değerlendirmelerinde bu durum göz önünde bulundurulduğundan belirtilen hizmet alımlarının özellikle kamu kaynakları kullanılarak (kamu misafirhaneleri, kurum servis araçları vb.) karşılanmaya çalışılması beklenmektedir.

NOT : TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makine-teçhizat ve özel sarf malzemeleri ile ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu başvuru sisteminde ilgili alana eklenmelidir. Sadece demirbaş alımları için, internet üzerinden satış yapan firmaların malzeme özellikleri ve fiyatını gösterir çıktıları proforma fatura olarak kabul edilebilir.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ : 

Proje önerileri, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından ön incelemeye alınır.

Başvurunun ön incelemeye alınabilmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi, Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması ve E-imza sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

NOT : Ön inceleme sürecinde, aşağıda yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulunun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmayarak iade edilecektir.

 • Proje önerisinin kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi olan kişiler tarafından imzalanmaması (E-imza)
 • Revize projelerde (aynı proje adı ve/veya benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda önerilen bir projenin tekrarı) “Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı”nda yer almayan, ancak daha önce sunulan projede hak sahibi olarak bulunan tüm kişilere ait Feragat Formu’nun öneride sunulmaması
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik (proje aracılığıyla öneri sahibi kuruma makine, teçhizat, yazılım, sistem vb. kazandırılmasını amaçlayan) olması
 • Etkinliklerin veya verilecek eğitimlerin, bu tür hizmetleri satan kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) paket olarak alınmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi
 • Yazılım / bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi
 • İçerik (öneri formunda ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda yer alan genel bilgiler, yöntem, etkinlikler vb.) olarak başka bir proje önerisi ile benzer olma durumu

Ön incelemeyi geçen projeler TÜBİTAK tarafından görevlendirilen panelistler tarafından değerlendirilir.

Projelerin panel değerlendirilmesi 3 temel kriter üzerinden yapılır. Bunlar; “İçerik ve Aktarım”, “Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik”tir.

NOT : Projenin destekleme kararı, Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir. Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmeleri E-imza aracılığıyla imzalanacaktır.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ :

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olabilir.

ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını, http://bilimtoplum-pbs. tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. Bu sitede yer alan Proje Başvuru Sistemi’ne ARBİS bilgileri ile giriş yapılması gerekmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/4004 adresinde yer alan güncel Proje Öneri Formu’nun doldurularak “.odt”, “.doc” ya da “.docx” formatında Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi gerekmektedir.

Yürütücüler, Proje Başvuru Sistemi’nde başvuru aşamalarını takip ederek proje başvurusunu onaylamalıdır.

Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje başvurusu onaylandıktan sonra E-imza sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamada tüm başvurular E-imza aracılığıyla yapılacaktır.

NOT : Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir.

 • Proje yürütücüsü
 • Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
 • Uzman personel
 • Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
 • Diğer hak sahipleri

E-imza sürecinin (yukarıda belirtilen tüm kişiler için) ilgili dönemin çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayarak iade edilecektir.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROGRAMI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR :

 • Bir kişi 4004 çağrısına aynı dönemde kaç proje ile başvuru yapabilir ?

Bir kişi 4004 çağrısına aynı dönemde yalnızca bir proje ile başvuru yapabilir.

 • Başvurular ne zaman yapılır ?

Başvurular çağrı metninde belirtilen tarih aralığında yapılmalıdır. Son başvuru tarihine kadar proje başvurusunda E-imzası talep edilen kişilerin E-imzalarını tamamlamış olması gerekmektedir.

 • E-imza’nın hangi kurum / kuruluştan alınması gerekmektedir ?

“Nitelikli Elektronik Sertifika” hizmeti sunan bir kuruluştan E-imza alınabilir. Kamu çalışanlarının ise “Kamu Sertifikasyon Merkezi”nden “Nitelikli Elektronik Sertifika (Eimza)” almış olmaları gerekmektedir.

 • Proje personeli kimlerden oluşmaktadır ?

Proje yürütücüsü ve uzman personel statüsündeki proje çalışanlarından oluşmaktadır.

 • Bir projede yer alan uzman personel sayısı en çok kaç olabilir ?

Uzman personelin projeye katkı oranı en az %20 olmak zorundadır. Bu sebeple; bir projede en çok 5 tane uzman personel görev alabilir. Projede görevli uzman personelin alabileceği toplam Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ); proje yürütücüsü için belirlenen toplam PTİ miktarını geçemez.

 • Proje süresi ne kadardır ?

Proje süresi en fazla 12 aydır.

 • Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin yanı sıra başka kurum/kuruluşlarca desteklenmesi mümkün müdür ?

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin yanı sıra başka kurum/kuruluşlarca desteklenebilmesi mümkündür. Ancak bu desteğin Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başka bir kurum ve kuruluştan destek alınıyor olması değerlendirme açısından olumludur.

 • TÜBİTAK 4004 Çağrı Logosunun kullanımı nasıl olmalıdır ?

Desteklenmesine karar verilen projeler için hazırlanan tanıtım materyallerinde (afiş, broşür vb.) TÜBİTAK adına sadece çağrı web sayfasında yer alan TÜBİTAK 4004 logosu kullanılır. TÜBİTAK 4004 logosu başka bir logo tarafından gölgelenmeden, belirgin bir şekilde kullanıldığı malzemeyle orantılı büyüklükte kullanılacaktır. Başka logolarla kullanılacaksa genel protokol sırası gözetilecektir (Örneğin; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, TÜBİTAK, Valilikler, Belediyeler).

 • Katılımcı sayısı ne kadar olmalıdır ?

Proje bütçesi ve proje ekibindeki kişi sayısı göz önünde bulundurulduğunda katılımcı sayısının yüksek olması önem arz etmektedir. Katılımcı sayısı yüksek olan projelere öncelik verilebilecektir.

 • Özel/Resmi araç ile yapılan seyahatler için akaryakıt ücreti ödenebiliyor mu ?

İlgili Kurumun resmi yazı ile projeye tahsis ettiği araçların proje kapsamındaki akaryakıt ücreti karşılanır. Özel araç için akaryakıt ücreti ödenmez.

 • Katılımcıların etkinliklere herhangi bir ücret ödemeleri gerekiyor mu ?

Katılımcılardan alınacak katkı payı 50 TL’yi geçemez. Alınacak katkı paylarının bütçeye gelir kaydedilmek üzere, projenin yürütüldüğü kurum / kuruluşun muhasebe biriminin banka hesaplarına yatırılması sağlanır.

Bu makale, TÜBİTAK 4004 Ekim 2019 Çağrısında paylaşılan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden hazırlanmıştır.

Bu makale, TÜBİTAK 4004 Ekim 2019 Çağrısında paylaşılan metinden hazırlanmıştır.