” TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı “, çağrı alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere, katılımcılara kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandıran etkileşimli faaliyetleri kapsar.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Amaçları

” TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı “, lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

Ayrıca ilgili destek programı, aşağıda verilen hedeflere de ulaşmayı amaçlamaktadır.

 • Bilimi ve bilim insanını sevdirmek,
 • Bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak,
 • Toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak,
 • Bilimsel araştırma yapan kurum/kuruluşlarla okul arasında köprü kurmak,
 • Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek,
 • Bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak,
 • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak,
 • Okul dışı kaynakların, çağrı amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak,
 • Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak,
 • Refah toplumu ve bilimsel/teknolojik faaliyetler arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak,
 • Bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığını geliştirmek,
 • Bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak,
 • Çağrı konusuyla ilgili iyi örnekleri transfer etmek ve uyarlamak,
 • “Yurttaş bilim insanı” kavramı çerçevesine giren faaliyetleri teşvik etmek,
 • Web 3.0 (Semantik Web) teknolojilerinin çağrı kapsamında kullanımına yönelik faaliyet ve oluşumları geliştirmek/yaygınlaştırmak,

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Çağrı Alanları

 • Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
 • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
 • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
 • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik, Değerler Eğitimi vb.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıdaki yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:

 • Açık ve kapalı uçlu deney
 • Animasyon ve benzetim (simülasyon)
 • Argümantasyon
 • Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
 • Bilgi işlemsel düşünme
 • Bilimsel gezi ve saha çalışması
 • Dijital oyun/ öyküleme
 • Doğa ve yaban hayatı gözlemi
 • Eğitsel oyun
 • Oyunlaştırma
 • Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay
 • Spor
 • STEAM
 • Tahmin et – gözle – açıkla
 • Sergi ve gösteri
 • Yaratıcı drama
 • Mobil uygulama
 • Sanat
Sadece teorik anlatımlara dayalı sunular, belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler, konaklamanın açık alanlarda (çadır, uyku tulumu vb.) planlandığı etkinlikler ve sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler TÜBİTAK tarafından desteklenmeyecektir.
Etkinlikler yüz yüze ve etkileşimli olarak düzenlenir. Bununla birlikte, toplam etkinlik sayısının en fazla %15’i kadar etkinlik çevrimiçi olarak düzenlenebilir. Çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanan etkinliklerin eşzamanlı, etkileşimli ve çevrimiçi ortamların avantajlarını yansıtması beklenmektedir.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Hedef Kitlesi

” TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı ” tarafından desteklenen bir proje, topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan en az birinden oluşmalıdır.

 • Lisansüstü Üniversite Öğrencileri
 • Öğretim Elemanları
 • Öğretmenler
 • Bilim Merkezi Çalışanları
Projenin katılımcıları aynı çağrı döneminde benzer temalı bir TÜBİTAK 4005 projesinde katılımcı olarak yer almamış kişilerden oluşturulur.
Katılımcılardan alınacak katkı payı 50 TL’yi geçemez.
Projede hedef kitle olarak yer alacak toplam katılımcı sayısı en az 24 olmalıdır.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Yürütücü Başvuru Koşulları

TÜBİTAK tarafından desteklenen Yenilikçi Eğitim Uygulamaları projelerinde yürütücü olmanın koşulu,

 • Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,
 • Doktora derecesine sahip olmak,
 • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak,
Bir kişi aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarından yalnızca birine yürütücü olarak proje önerisi sunabilir.
Proje yürütücüsüne verilecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı 6.000 TL’dir.
Proje yürütücüsüne, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt dışı toplantılarda sunum yapmak amacıyla, proje önerisinde sunmak ve Müdürlükten onay alınması halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1.000 TL ödenek verilebilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler.

 • Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri, Rektör, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler.
 • Programlar Müdürlüğünde görevli Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) üyeleri yürütücü olamazlar.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Destek Miktarı

Destek miktarı, öneride talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir. Proje bütçesi gerekli görüldüğü durumlarda TÜBİTAK tarafından revize edilebilir.

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Projenin uygulanması için gerekli makine / teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.
TÜBİTAK tarafından uygun görülmesi durumunda seyahat giderleri haricindeki diğer kalemler arasında aktarım yapılabilir.
Seyahat giderleri kapsamında özel/şahsi araçlara ait yakıt giderleri ve taksi ücretleri ödenmez.

Bu çağrı kapsamında aşağıdaki gider kalemleri desteklenmeyecektir.

 • Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon, hard disk vb. alımlar ile TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum / kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları.
 • Proje bütçesinden katılımcılara tişört, şapka, çanta ve eğitim notları dışındaki promosyon malzemeleri dağıtılamaz.
 • Üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının, toplantı oda ve salonlarının veya otel konferans salonlarının kullanımı için proje bütçesinden ücret ödenmez.
Proje etkinliğine katılan eğitmene; birinci, ikinci ve üçüncü gün için 300 TL, dördüncü gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 150 TL ödenir. Bir eğitmene ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.950 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan rehbere; birinci, ikinci ve üçüncü gün için 200 TL, dördüncü gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 100 TL ödenir. Bir rehbere ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.300 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan sağlık personeline; birinci, ikinci ve üçüncü gün için 150 TL, dördüncü gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 150 TL ödenir. Bir sağlık personeline ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.500 TL’yi geçemez.
Proje bütçesinde, projenin tanıtımına yönelik web sitesi tasarımı ve site barındırma (hosting) hizmet alımları için üst sınır 2.500 TL’dir

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Konaklama ve İaşe Miktarı

Projede görev alan kişilerin, 2023 yılı için öngörülen iaşe ücreti üst sınırı bir kişi için KDV dâhil en fazla 90 TL/gün ( 40 TL/öğün ), proje ekibinin konaklama bedeli üst sınırı ise belgelenmesi karşılığı iaşe bedelinin iki katı olarak 180 TL/gün olabilir.

Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik gün sayısı, her bir etkinlik dönemi için tanışma ve kapanış günleri dâhil en fazla 10 gün ile sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, bütçede talep edilecek konaklama miktarı en fazla 9 gece olarak planlanmalıdır. Konaklamasız projelerde, etkinlik gün sayısı üst sınırı bulunmamaktadır.

Konaklamanın “Güvenli Turizm Sertifikası” sahibi tesislerde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, açık alanlarda konaklamaya (çadır, uyku tulumu vb.) güvenlik nedeniyle izin verilmemektedir.

Konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmeti içeren projeler için, proje ekibi ve katılımcı sayısına göre orantılı bütçe talep edilmelidir.

Proje katılımcılarına, kendilerinde kalmak üzere, tişört, şapka, çanta, eğitim notları ve kitapçıklar dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz
TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmeli, istenen makine-teçhizat ve özel sarf malzemeleri ile ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu başvuru sisteminde ilgili alana eklenmelidir. Sadece demirbaş alımları için, internet üzerinden satış yapan firmaların malzeme özellikleri ve fiyatını gösterir çıktıları proforma fatura olarak kabul edilebilir.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Değerlendirme Kriterleri

Proje önerileri, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından ön incelemeye alınır.

Başvurunun ön incelemeye alınabilmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi, Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması ve E-imza sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ön inceleme sürecinde, aşağıda yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulunun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmayarak iade edilecektir.

 • Proje önerisinin yürütücü, uzman ve varsa diğer hak sahipleri ile yürütücü kurum ve varsa katılımcı kurum yetkililerinin tamamı tarafından imzalanmamış olması,
 • Revize projelerde (aynı proje adı ve/veya benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda önerilen bir projenin tekrarı) Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı’nda yer almayan, ancak daha önce sunulan projede hak sahibi olarak bulunan tüm kişilere ait Feragat Formu’nun öneride sunulmaması,
 • Proje öneri formu geçmiş yıllarda sunulduğu halde Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurulmamış olması,
 • Proje öneri formunun, her bir bölüm kapsamında belirtilen açıklamalar dikkate alınmadan veya eksik hazırlanmış olması,
 • Güncel proje öneri formunun kullanılmamış olması, sayfa sınırlamasına dikkat edilmemesi,
 • Proje amaç ve kapsamının çağrı amaç ve kapsamı ile örtüşmemesi,
 • İçerik (öneri formunda ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda yer alan genel bilgiler, yöntem, etkinlikler vb.) olarak başka bir proje önerisi ile benzer olması,
 • Katılımcıların tamamen özel okul/kurumlardan olması,
 • Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (çalıştay, konferans, laboratuvar çalışması, seminer vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler, yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. içeren faaliyetler içermesi,
 • Etkinliklerin içeriklerinin büyük ölçüde bir dernek, kurum/kuruluş ya da sosyal topluluğun faaliyetlerinden alınması,
 • Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslardan oluşması, çevrim içi etkinlikler içermesi, ağırlıklı olarak bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetleri içermesi,
 • Yarışma formatında yapılandırılmış olması, belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikleri içermesi,
 • Katılımcıların tamamen özel okul/kurumlardan olması,
 • Etkinlikler kapsamındaki konaklamanın açık alanlarda (çadır, uyku tulumu vb.) planlanması,
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik (çağrı veya projenin amaçlarıyla doğrudan ilişkili olmayan, nitelik veya adet olarak proje gereğinin üzerinde, yüksek bütçeli veya proje aracılığıyla öneri sahibi kuruma makine, teçhizat, yazılım, sistem vb. kazandırılmasını amaçlayan) olması,
 • Makine-teçhizat alımları için talep edilecek bütçe miktarının çağrı için belirlenmiş olan destek üst limitinin %10’unu geçmesi,
 • Etkinliklerin veya verilecek eğitimlerin, bu tür hizmetleri satan kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) paket olarak alınmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,
 • Yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi.
 • Çevrimiçi etkinlik sayısının, toplam etkinlik sayısının %15’ini geçmesi

İade kararı gerekçeleri ile birlikte öneri sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren itiraz için 15 gün süre verilir. Değerlendirme sonucunda itirazın uygun bulunması halinde, proje önerisi dış panel düzenlenerek değerlendirilir.

Ön incelemeyi geçen projeler TÜBİTAK tarafından görevlendirilen panelistler tarafından değerlendirilir.

Projelerin panel değerlendirilmesi 3 temel kriter üzerinden yapılır. Bunlar; “İçerik ve Aktarım”, “Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik”tir. Değerlendirme sonucunda her proje için panel puanı verilir ve panel ortak raporu oluşturulur.

Projenin destekleme kararı, Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir. Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmeleri E-imza aracılığıyla imzalanacaktır.

Değerlendirme sonucu öneri sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren itiraz için 15 gün süre verilir. İtirazın uygun bulunması halinde, proje önerisi dış panel düzenlenerek değerlendirilir.

Sürdürülebilir bir hayat için doğa ve çevrenin korunmasında toplumun yaklaşımı önem taşımaktadır. Ülke genelinde doğa ve çevrenin korunmasına yönelik bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızın fark edilmesi ve aktif katılımın özendirilmesi amacıyla Destek Programlarımız kapsamında aşağıda belirtilen alanlar önceliklendirilmiştir. Bu alanlarda sunulacak projelere ek +1 ( bir ) puan verilecektir.

İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik
Temiz ve Döngüsel Ekonomi
Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Başvuru Süreci

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını, http://bilimtoplum-pbs. tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. Bu sitede yer alan Proje Başvuru Sistemi’ne ARBİS bilgileri ile giriş yapılması gerekmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/4005 adresinde yer alan güncel Proje Öneri Formu’nun doldurularak “.odt”, “.doc” ya da “.docx” formatında Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi gerekmektedir.

Yürütücüler, Proje Başvuru Sistemi’nde başvuru aşamalarını takip ederek proje başvurusunu onaylamalıdır.

Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje başvurusu onaylandıktan sonra E-imza sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamada tüm başvurular E-imza aracılığıyla yapılacaktır. E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir.

 • Proje yürütücüsü
 • Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
 • Uzman personel
 • Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
 • Diğer hak sahipleri

 E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

E-imza sürecinin (yukarıda belirtilen tüm kişiler için) ilgili dönemin çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayarak iade edilecektir.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4005 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4005 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2022 yılında yayımlanan 10. Dönem TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 09.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/26720/cagri_metni_2022.pdf