” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı “, belirtilen çağrı alanlarında katılımcılarda farkındalık oluşturan, katılımcılara bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetler, destek programı kapsamını oluşturur.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Amaçları

” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı “, bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Çağrı Alanları

 • Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
 • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
 • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
 • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik, Değerler Eğitimi vb.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak en az 20 etkinlikten oluşacak şekilde planlanır. Proje önerisinde atölyeler planlanırken aşağıdaki yöntem veya etkinlik türlerini içermesine dikkat edilmelidir.

 • Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
 • Mobil uygulamalar
 • Animasyon ve benzetim (simülasyon)
 • Oyunlaştırma
 • Argümantasyon
 • Proje tabanlı uygulamalar
 • Bilgi işlemsel düşünme
 • Sergi ve gösteriler
 • Dijital Oyun / Öyküleme
 • Deneysel uygulamalar
 • STEAM
 • Söyleşi, seminer, panel ve çalıştaylar
 • Tahmin Et – Gözle – Açıkla
 • E-öğrenme uygulamaları
 • Yaratıcı drama
 • Diğer Atölye Çalışmaları
 • Çevrim içi etkileşimli uygulamalar
Proje önerisinde sponsorlara yer verilebilir. Sponsorlara ait detaylı bilgiler ve verilecek destek miktarı/mahiyeti ve karşılığı detaylı bir şekilde proje önerisinde açıklanır.
Etkinlikler yüz yüze ve etkileşimli olarak düzenlenir. Bununla birlikte, sadece konuşmacıların olduğu etkinlikler çevrimiçi olarak düzenlenebilir. Çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanan etkinliklerin eşzamanlı, etkileşimli ve çevrimiçi ortamların avantajlarını yansıtması beklenmektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Hedef Kitlesi

” TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı ” tarafından desteklenen bir proje, topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesini toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde vatandaşlar oluşturmaktadır.

Bilim Şenliklerinin sadece öğrencilerin (çocuk ve gençlerin) değil aynı zamanda halkın katılımını sağlamak üzere halka açık (görünür) alanlarda yapılması beklenmektedir. Park, şehir meydanı, fuar alanı ve AVM gibi yerlerde şenlik yapılması bu kapsamda uygun bulunmaktadır.

Özellikle şenliğin hafta sonuna denk gelen günlerinde çocukların/gençlerin aileleriyle katılımının özendirilmesi istenmektedir. Şenlik alanına yönlendirme yapmak üzere yönlendirici tabelaların olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Okul bahçesi ve halka hitap etmeyen kapalı alanlar şenlik düzenlemek için uygun değildir.
Şenlik boyunca tüm etkinliklere katılan toplam katılımcı sayısı en az 5000 kişi olacak şekilde planlanmalıdır.
Proje kapsamında/proje boyunca katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilemez.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Yürütücü Başvuru Koşulları

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri projelerinde yürütücü olmanın koşulu,

 • Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak
 • Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,
 • Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı ve kadrolu olmak,
Bir kişi aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 programlarından yalnızca birine yürütücü olarak proje önerisi sunabilir.
Proje yürütücüsüne verilecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı 6.000 TL’dir.
Proje yürütücüsüne, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt dışı toplantılarda sunum yapmak amacıyla, proje önerisinde sunmak ve Müdürlükten onay alınması halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1.000 TL ödenek verilebilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler.

 • Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri, Rektör, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler.
 • Programlar Müdürlüğünde görevli Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) üyeleri yürütücü olamazlar.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Yürütücü Kurum/Kuruluş Olma Koşulları

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri projelerinde yürütücü kurum/kuruluş olmanın koşulu,

 • Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
 • 4007 destek programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi adına başvuru yapılamaz.
 • MEB’e bağlı okullar, işbirliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya katılımcı olarak yer alabilirler.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Proje İş Birliği Koşulları

Proje kapsamında aşağıda belirtilen en az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği yapılması zorunludur:

 • Üniversiteler,
 • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları,
 • Kütüphaneler,
 • Bilim Merkezleri,
 • Müzeler,
 • Kamu/kurum kuruluşlarının il/ilçe temsilcilikleri,
 • Belediyeler,
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar.

Aşağıda belirtilen taraflarla yapılan protokoller kabul edilmez:

 • Dernek ve vakıflar,
 • Meslek odaları,
 • Özel kurum ve kuruluşlar (Bilim Merkezleri ve Müzeler hariç),
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim merkezleri
 • Kamu/kurum ve kuruluşlarının il/ilçe temsilciliklerine bağlı diğer alt kuruluşlar.
Destek ve Niyet Mektupları Protokol yerine kullanılamaz.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Destek Miktarı

Destek miktarı, öneride talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir. Proje bütçesi gerekli görüldüğü durumlarda TÜBİTAK tarafından revize edilebilir.

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 100.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Projenin uygulanması için gerekli makine / teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.
Proje kapsamında temin edilen mal ve hizmetlerin piyasa araştırması yapılarak en uygun şartlarda alınıp alınmadığı kontrol edilir, sarf alımlarının tek bir firmadan yapıldığı alımlar detaylı kontrole tabi tutulur.
Makine-teçhizat ile TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, Prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım/onarım, katılımcıların iaşe ve konaklama hizmetleri, akaryakıt alımları, ulaşım (katılımcı ve benzeri taşıma/nakliye giderleri) ve araç kiralama giderleri, Üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının kiralanması ve Promosyon (tişört, şapka, çanta vb.) malzemeleri alımı destek kapsamına girmez.
Proje etkinliğine katılan atölye liderine; ilk beş gün için 300 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 100 TL ödenir. Bir atölye liderine ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 2.000 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan konuşmacıya; ilk beş gün için 250 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 125 TL ödenir. Bir konuşmacıya ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.875 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan rehbere; ilk beş gün için 150 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 150 TL ödenir. Bir rehbere ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.500 TL’yi geçemez.
Proje etkinliğine katılan sağlık personeline; ilk beş gün için 150 TL, altıncı gün ve takip eden diğer günler için ise günlük 150 TL ödenir. Bir sağlık personeline ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 1.500 TL’yi geçemez.
Proje bütçesinde, projenin tanıtımına yönelik web sitesi tasarımı ve site barındırma (hosting) hizmet alımları için üst sınır 2.500 TL’dir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Konaklama ve İaşe Miktarı

Projede görev alan kişilerin, 2023 yılı için öngörülen iaşe ücreti üst sınırı bir kişi için KDV dâhil en fazla 90 TL/gün ( 40 TL/öğün ), proje ekibinin konaklama bedeli üst sınırı ise belgelenmesi karşılığı iaşe bedelinin iki katı olarak 180 TL/gün olabilir.

Konaklamanın “Güvenli Turizm Sertifikası” sahibi tesislerde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Değerlendirme Kriterleri

Proje önerileri, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından ön incelemeye alınır.

Başvurunun ön incelemeye alınabilmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi, Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması ve E-imza sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Ön inceleme sürecinde, aşağıda yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler, Danışma ve Değerlendirme Kurulunun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmayarak iade edilecektir.

 • Katılımcı sayısının 5000 kişiden az olması (Aynı katılımcının birden fazla atölyeye katılması katılımcı sayısını etkilemez. Başka bir ifadeyle bir kişi katılımcı olarak sadece bir kez sayılabilir),
 • Proje önerisinin çağrı amaç ve kapsamıyla uyumlu olmaması,
 • Başvurunun, proje önerisinde belirtilen yürütücü ve yürütücü kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından imzalanmaması,
 • Projenin altyapı (makine, teçhizat, yazılım, sistem vb.) oluşturmaya yönelik olması,
 • Yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,
 • Projenin siyasi, etnik vb. organizasyonlarla birleştirilmesi,
 • Önerilen etkinliklerin hedef kitlelerinin ve alanlarının farklılık göstermemesi (hedef kitle ve etkinlik çeşitliliğinin yeterli olmaması),
 • Proje kapsamında hizmet alımıyla gerçekleşecek etkinliklerin proje bütçesinin %25’ini geçmesi,
 • Belirtilen nitelik ve sayıda işbirliği protokollerinin sunulmaması.
 • Proje önerisinin en az 20 etkinlik içerecek şekilde planlanmamış olması.
 • Güncel proje öneri formunun kullanılmamış olması,
 • Makine-Teçhizat gider kalemleri toplam tutarının destek üst limitinin %10’unu geçmesi,
 • Etkinlikler arasında okul bahçesi ya da halka hitap etmeyen (açık olmayan) yer/yerler de düzenlenecek etkinlik/etkinliklerin bulunması.

İade kararı gerekçeleri ile birlikte öneri sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren itiraz için 15 gün süre verilir. Değerlendirme sonucunda itirazın uygun bulunması halinde, proje önerisi dış panel düzenlenerek değerlendirilir.

Ön incelemeyi geçen projeler TÜBİTAK tarafından görevlendirilen panelistler tarafından değerlendirilir.

Projelerin panel değerlendirilmesi 3 temel kriter üzerinden yapılır. Bunlar; “İçerik ve Aktarım”, “Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik”tir. Değerlendirme sonucunda her proje için panel puanı verilir ve panel ortak raporu oluşturulur.

Projenin destekleme kararı, Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir. Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmeleri E-imza aracılığıyla imzalanacaktır.

Değerlendirme sonucu öneri sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren itiraz için 15 gün süre verilir. İtirazın uygun bulunması halinde, proje önerisi dış panel düzenlenerek değerlendirilir.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı Başvuru Süreci

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını, http://bilimtoplum-pbs. tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. Bu sitede yer alan Proje Başvuru Sistemi’ne ARBİS bilgileri ile giriş yapılması gerekmektedir.

Proje ekibinin tamamımın ARBİS özgeçmişleri güncel ve tamamlanmış olmalıdır. Proje ekibinin tamamının ARBİS özgeçmişlerinde projedeki görev ve sorumlulukları ile ilişkili bilgi ve tecrübelerini yansıtan çalışmalarını belirtmesi gerekmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/4007 adresinde yer alan güncel Proje Öneri Formu’nun doldurularak “.odt”, “.doc” ya da “.docx” formatında Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenmesi gerekmektedir.

Yürütücüler, Proje Başvuru Sistemi’nde başvuru aşamalarını takip ederek proje başvurusunu onaylamalıdır.

Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje başvurusu onaylandıktan sonra E-imza sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu aşamada tüm başvurular E-imza aracılığıyla yapılacaktır. E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

 E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

E-imza sürecinin (yukarıda belirtilen tüm kişiler için) ilgili dönemin çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayarak iade edilecektir.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4007 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4007 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2022 yılında yayımlanan 8. Dönem TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 09.02.2023 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/26723/1_cagri_metni.pdf