” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesini sağlayan bir destekleme programıdır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Amaçları

” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanmasını; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulmasını; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılmasını; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanmasını amaçlamaktadır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Çağrı Alanları

2023 yılında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programında Yapılan Güncelleme ile birlikte tematik konuları kapsayacak şekilde ana alanlar eklenmiştir. Bu yenilikle disiplinler arası çalışma konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin tematik konularda yapacakları çalışmaları temel alanlarla ilişkilendirme konusunda teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesinde; Tablo 1’de belirtilen “Ana Alanlar” çerçevesinde Tablo 2’de yer alan “Tematik Konular” tablosunda belirtilen konularda; 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar. Belirtilen ana alanlarda hazırlanacak alt projelerin aşağıda isimleri verilen tematik konulardan birini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir

Aşağıda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programında bulunan ana alanlar göstermiştir.

BiyolojiFizikPsikoloji
CoğrafyaKimyaTarih
Değerler EğitimiMatematikTeknoloji ve Tasarım
Dil ve EdebiyatSosyolojiYazılım

Aşağıda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programında bulunan tematik konular göstermiştir.

 • Aile İçi İletişim
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Algoritma/Mantıksal Tasarım
 • Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
 • Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
 • Bilim İletişimi
 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Biyoçeşitlilik
 • Biyotaklit
 • Büyük Veri ve Veri Madenciliği
 • Değerler Eğitimi
 • Dijital Dönüşüm
 • Dil ve Edebiyat
 • Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
 • Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
 • Ekolojik Denge
 • Finansal Okuryazarlık
 • Genetik ve Biyoteknoloji
 • Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Göç ve Uyum
 • Görsel ve İşitsel Sanatlar
 • Astronomi ve Astrofizik
 • Jeotermal Enerji
 • Trafik ve Trafikte Saygı
 • Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 • Türk Dili ve Lehçeleri
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
 • Orman ve Ormanları Koruma
 • Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış
 • Çevre ve Çevreyi Koruma
 • Oyun ve Oyunlaştırma
 • Yer ve Deniz Bilimleri
 • Milli Teknoloji Hamlesi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Robotik ve Kodlama
 • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
 • Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
 • Siber Güvenlik
 • STEAM
 • Su Okuryazarlığı
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
 • Uzaktan Eğitim
 • Yapay Zekâ
 • Yenilenebilir Enerji
 • Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri
 • Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
 • Havacılık ve Uzay
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Kültürel Miras
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
 • Medya Okuryazarlığı
 • Bilgisayarsız Kodlama
 • Metaverse
 • Veri Madenciliği
 • Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci
 • Nükleer Enerji
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Dijital Oyun Tasarımı
 • Özgün Algoritma Tasarımı
 • Yoksullukla Mücadele
 • Hazır Algoritma Uygulamaları
 • Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele
 • Hidrojen Enerjisi
 • Sorumlu Üretim ve Tüketim
4006-A çağrısı kapsamında gerçekleştirilen bilim fuarı, tematik konulardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşur.
4006-B çağrısı kapsamında gerçekleştirilen bilim fuarı en fazla 3 farklı tematik konudan hazırlanacak alt projelerden oluşur. Seçilecek tematik konular ise toplamda en az 3 farklı ana alan ile ilişkilendirilmelidir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Hedef Kitlesi

” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı ” tarafından desteklenen bir proje, topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesini 5-12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Yürütücü Başvuru Koşulları

” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı ”, aşağıdaki kurum/kuruluşların başvurularına açıktır.

 • 5-12. sınıflar arasında eğitim-öğretim hizmeti veren resmi okullar
 • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
 • Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe derslerinden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri
 • 5-12. sınıflar arasında özel gereksinimli öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti veren özel eğitim resmi okulları
Belirtilen kurum/kuruluşlarda kadrolu ve tam zamanlı görevli öğretmenler (sözleşmeli öğretmenler dâhil) proje yürütücüsü olabilir.
Müdür, müdür yardımcıları ve ücretli öğretmen olarak görev yapanlar proje yürütücüsü olamaz.
Alt projeler, öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden yola çıkılarak geliştirilmiş ve danışman öğretmen desteği ile hazırlanmış olmalıdır.
Her kurum/kuruluştan sadece bir Bilim Fuarı başvurusu yapılabilir. Ancak özel okulların başvuruları kabul edilmez.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı, 2023 yılı itibariyle önemli birtakım yenilikler ile güncellenmiştir. Yapılan değişikliklerden bir tanesi de programa TÜBİTAK 4006-A ve TÜBİTAK 4006-B olmak üzere iki çağrı şeklinde çıkılmasıdır.

TÜBİTAK 4006-A çağrısına 2014 yılından itibaren bilim fuarı gerçekleştirmemiş veya en fazla 2 bilim fuarı gerçekleştirmiş kurum/kuruluşlar başvurabilmektedir.

4006-A çağrısına başvurabilen kurum/kuruluşlar 4006-B çağrısına da başvurabilmektedir.

TÜBİTAK 4006-B çağrısına programa başvuru yapabilen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilmektedir.

2014 yılından itibaren 3 veya daha fazla bilim fuarı gerçekleştirmiş kurum/kuruluşlar sadece TÜBİTAK 4006-B çağrısına başvurabilmektedir.
Bilim Fuarı Gerçekleştirme SayısıBaşvuru Yapılabilecek Çağrı Türü
Bilim fuarı gerçekleştirmemiş okullar4006-A veya 4006-B
1 defa bilim fuarı gerçekleştirmiş okullar4006-A veya 4006-B
2 defa bilim fuarı gerçekleştirmiş okullar4006-A veya 4006-B
3 veya daha fazla bilim fuarı gerçekleştirmiş okullar4006-B

Programa, tüm kurum/kuruluşlar, en fazla 20 alt proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında başvuruların desteklenebilmesi için kurum/kuruluş türüne göre en az alt proje sayısı veya üzeri projelerinin kabul edilmesi zorunludur. Kurum/ kuruluşlardan başvuru yapılabilecek en az ve en fazla alt proje sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kurum/KuruluşEn Az Alt Proje SayısıEn Fazla Alt Proje Sayısı
5-12. sınıflar arasında eğitim-öğretim hizmeti veren resmi okullar
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
Mesleki Eğitim Merkezler
1020
5-12. sınıflar arasında özel gereksinimli öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti veren özel eğitim resmi okulları520

Başvuruda sunulan alt projeler; Araştırma, İnceleme veya Tasarım proje türüne
uygun olarak hazırlanır. Başvuruda tüm alt proje türlerinin yer alması değerlendirme sürecinde dikkate alınır.

Sözleşme imzalandıktan sonra yürütücü değişikliği yapılamaz. Ancak yürütücünün kurumdan ayrılması veya mücbir bir sebepten ötürü projeyi yürütemeyeceği tespit edildiği takdirde; proje yürütücüsü, proje yürütücüsü kurum/kuruluş müdürü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürünün talebi ve Müdürlüğün onayı ile (TÜBİTAK tarafından bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yayımlanan dilekçe ve taahhütname örneğine uygun olarak) proje yürütücüsü değişikliği yapılabilir.
Proje yürütücüsüne verilecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı toplam destek miktarının %5’i kadardır.

Aynı ilde yer alan iki kurum/kuruluşun Programa birlikte başvuru yapmalarına imkân sağlanmıştır. Birlikte başvuru yapan projelere değerlendirme aşamasında +1 puan verilecektir.

Ortak proje başvurusu durumunda proje yürütücüsünün görev aldığı kurum/kuruluş yürütücü kurum/kuruluş, diğer kurum/kuruluş katılımcı kurum/kuruluş olarak kabul edilecektir.

İki kurum/kuruluşun ortak proje başvurusunda her bir alt projede iki okuldan da öğrencilerin görev alma şartı bulunmaktadır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Destek Miktarı

Aşağıda TÜBİTAK 4006-A çağrısının proje destek miktarlarında yapılan güncellemeler açıklanmıştır.

Proje Başı Destek MiktarıEn düşük proje destek
miktarı
En yüksek proje destek
miktarı
300 TL4.000 TL
2.500 TL + (300 TL*5)
8.500 TL
2.500 TL + (300 TL*20)

Aşağıda TÜBİTAK 4006-B çağrısının proje destek miktarlarında yapılan güncellemeler açıklanmıştır.

Proje Başı Destek MiktarıEn düşük proje destek
miktarı
En yüksek proje destek
miktarı
390 TL5.250 TL
3.300 TL + (390 TL*5)
11.100 TL
3.300 TL + (390 TL*20)

Aşağıda TÜBİTAK 4006-A ve TÜBİTAK 4006-B çağrısının bilim fuarına hazırlık destek miktarında yapılan güncellemeler açıklanmıştır.

TÜBİTAK 4006-A Fuar Destek ÜcretiTÜBİTAK 4006-B Fuar Destek Ücreti
2500 TL3300 TL
Proje rehberine göre alt proje sayısı en az 5 ve alt proje sayısı en çok 20 olarak belirlendiği için hesaplamalar bu bilgiye göre yapılmıştır.
Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile imzalanmasından sonra, proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır.
Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.), alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları, bakım onarım giderleri ve alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar destek kapsamında kabul edilir.
Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, kamera, harici disk vb. alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar kabul edilmez.
Projede görev alan öğrencilere kendilerinde kalmak üzere, tişört ve şapka dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz.
Bilim Fuarı kapsamında proje yürütücüsü tarafından yapılan harcamalar, sözleşmede belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Proje yürütücüsü her türlü harcamadan sorumludur.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Değerlendirme Kriterleri

Her bir alt proje, alanlarında uzman olan en az üç (3) dış danışman tarafından
alt projenin amaç, yöntem, beklenen sonucu, bilimsel dili ve programın genel
amaçları ile uyumluluk kriterlerine göre çevrim içi sistem üzerinden bilimsel
olarak değerlendirilir ve dış danışman puanlarının aritmetik ortalaması alınır.

Bilimsel değerlendirme sonucuna göre en az alt proje sayısını sağlayan
kurum/kuruluşun alt proje puanlarının aritmetik ortalaması, Bilim Fuarının
Değerlendirme Puanı olarak alınır. En az alt proje sayısını sağlamayan proje
başvurusu reddedilir.

Sergilenecek her bir alt projede en az 3 en fazla 8 öğrenci ve en fazla 4 danışman öğretmen görev alır. Ayrıca Bilim Fuarı genelinde yürütücü hariç en az 2 danışman öğretmenin görev alması gerekir.

Projesi desteklenen kurum/kuruluşlar, belirtilen fuar döneminde en az 2 en fazla
3 tam gün eğitim öğretim saatleri süresince Bilim Fuarını gerçekleştirmek
zorundadır. Bilim Fuarlarını belirttikleri tarihlerde gerçekleştirdikten sonra, İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri planlaması dâhilinde yapılacak Bilim Fuarları Festivali’ne
katılmak zorundadır. Bilim Fuarları Festivali, İl/İlçelere bağlı kurum/kuruluşların
desteklenen proje sayısına göre aynı veya farklı zamanlarda yapılabilir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Başvuru Süreci

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde ” Başvurular ” sekmesinden yapabilirler.

“Başvuru ve Sonuç Sistemi”’ndeki başvuru aşamalarını takip ederek başvuruların
onaylanması gereklidir. Onaylanmayan veya sonradan onayı kaldırılarak
bırakılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru sistemi kapandıktan sonra
herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmez.

Başvuruda sisteme girilen IBAN bilgisi proje yürütücüsünün aktif bir banka
hesabına ait olmalıdır. Ödemelerin belirtilen tarihlerde gerçekleşebilmesi için
proje yürütücüsünün değişimi, proje yürütücüsünün var ise soyadı, banka
bilgileri vb. tüm değişikliklerinin en kısa sürede ARBİS üzerinden güncellenmesi
ve [email protected] adresinden TÜBİTAK’a bildirilmesi gerekir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programına proje başvurusu sırasında e-imza gerekli olmamaktadır. Ancak proje başvurusu onaylandıktan ve kabul edildikten sonra sözleşme imzalamak için e-imza gerekli olmaktadır.

 E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

TÜBİTAK 4006 e-imza süreci hakkında detaylı bilgi edinmek ve e-imza ile sözleşme imzalamayı adım adım öğrenmek için TÜBİTAK 4006 Sözleşmelerini E-İmza Kullanarak İmzalamak isimli bilgi bankamızı inceleyebilirler.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

İsterseniz proje yürütücülerinin TÜBİTAK 4006 proje başvurusu öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceğini herhangi bir sorunda ihtiyaç duyacağı, problemine çözüm olacak bütün soruların ve cevapların sunulduğu bölüm olan ve her yıl güncellenen TÜBİTAK 4006 Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını okuyabilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2023 yılında yayımlanan 10. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 05.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-a_cagri_metni-ocak2023.pdf
https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4006-b_cagri_metni-ocak2023.pdf