” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin ilan edilen tematik alanlar arasından kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri Bilim Fuarlarına destek verilmesini sağlayan bir destekleme programıdır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Amaçları

” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı “, 5-12. sınıf öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanmasını; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulmasını; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılmasnı; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanmasını amaçlamaktadır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Çağrı Alanları

Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesinde; “Tematik Alt Proje Alanları” tablosunda belirtilen alanlarda; 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar.

Bilim Fuarı, aşağıdaki alanlardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşur:

 • Aile İçi İletişim
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Algoritma/Mantıksal Tasarım
 • Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
 • Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
 • Bilim İletişimi
 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Biyoçeşitlilik
 • Biyotaklit
 • Büyük Veri ve Veri Madenciliği
 • Değerler Eğitimi
 • Dijital Dönüşüm
 • Dil ve Edebiyat
 • Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
 • Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
 • Ekolojik Denge
 • Finansal Okuryazarlık
 • Genetik ve Biyoteknoloji
 • Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Göç ve Uyum
 • Görsel ve İşitsel Sanatlar
 • Milli Teknoloji Hamlesi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Robotik ve Kodlama
 • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
 • Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
 • Siber Güvenlik
 • STEAM
 • Su Okuryazarlığı
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
 • Uzaktan Eğitim
 • Yapay Zekâ
 • Yenilenebilir Enerji
 • Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri
 • Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
 • Havacılık ve Uzay
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Kültürel Miras
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
 • Medya Okuryazarlığı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Hedef Kitlesi

” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı ” tarafından desteklenen bir proje, topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesini 5-12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Yürütücü Başvuru Koşulları

” TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı ”, aşağıdaki kurum/kuruluşların başvurularına açıktır.

 • 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları
 • Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)
 • Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden en az üçüne yer veren Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü görme, işitme ve zihinsel engelli devlet okulları
Proje yürütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu ya da tam zamanlı görevli bir öğretmen proje yürütücüsü olabilir. Proje yürütücüsü kurum ve kuruluş müdürü veya müdür yardımcıları ve ücretli öğretmenler proje yürütücüsü olamaz.
Alt projeler, öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden yola çıkılarak geliştirilmiş ve danışman öğretmen desteği ile hazırlanmış olmalıdır.
Her kurum/kuruluştan sadece bir Bilim Fuarı başvurusu yapılabilir. Ancak özel okulların başvuruları kabul edilmez.

Programa, tüm kurum/kuruluşlar, en fazla 25 alt proje ile başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında başvuruların desteklenebilmesi için kurum/kuruluş türüne göre en az alt proje sayısı veya üzeri projelerinin kabul edilmesi zorunludur. Kurum/ kuruluşlardan başvuru yapılabilecek en az ve en fazla alt proje sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kurum/KuruluşEn Az Alt Proje SayısıEn Fazla Alt Proje Sayısı
Hizmet Alanı 1 – 4 Olan Okullar
Bilim ve Sanat Merkezleri
Mesleki Eğitim Merkezleri
1525
Hizmet Alanı 5 – 6 Olan Okullar1025
Görme, İşitme ve Zihinsel Engellilere Yönelik Okullar525

Başvuruda sunulan alt projeler; Araştırma, İnceleme veya Tasarım proje türüne
uygun olarak hazırlanır. Başvuruda tüm alt proje türlerinin yer alması değerlendirme sürecinde dikkate alınır.

Sözleşme imzalandıktan sonra yürütücü değişikliği yapılamaz. Ancak yürütücünün kurumdan ayrılması veya mücbir bir sebepten ötürü projeyi yürütemeyeceği tespit edildiği takdirde; proje yürütücüsü, proje yürütücüsü kurum/kuruluş müdürü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürünün talebi ve Müdürlüğün onayı ile (TÜBİTAK tarafından bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yayımlanan dilekçe ve taahhütname örneğine uygun olarak) proje yürütücüsü değişikliği yapılabilir.
Proje yürütücüsüne verilecek Proje Teşvik İkramiyesi miktarı toplam destek miktarının %5’i kadardır.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Destek Miktarı

Destek miktarı, değerlendirme sonucuna göre her bir Bilim Fuarı için 2.000 TL
(KDV dâhil)
bilim fuarı hazırlık desteği ve sergilenecek her bir alt proje başına
200 TL (KDV dâhil)
tutardan oluşur.

Bilim Fuarı Hazırlık Desteği (2.000 TL) + (Sergilenecek Alt Proje Sayısı x 200 TL)

Örneğin, 25 alt projesi kabul edilen bir proje yürütücüsüne toplam 7.000 TL
(KDV dâhil) proje destek miktarı ödenir.

Proje destek tutarı, sözleşmenin taraflarca E-imza ile imzalanmasından sonra, proje yürütücüsünün TÜBİTAK’a bildirdiği hesaba aktarılır.
Bilim Fuarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme alımları (kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik materyalleri vb.), alt proje kapsamında gerekli olan makine-teçhizat alımları, hizmet alımları, bakım onarım giderleri ve alt projelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer zaruri alımlar destek kapsamında kabul edilir.
Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, kamera, harici disk vb. alımı gibi genel amaçlar için yapılan harcamalar kabul edilmez.
Projede görev alan öğrencilere kendilerinde kalmak üzere, tişört ve şapka dışında başka bir malzeme (madalya, plaket, harici bellek vb.) dağıtılamaz.
Bilim Fuarı kapsamında proje yürütücüsü tarafından yapılan harcamalar, sözleşmede belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Proje yürütücüsü her türlü harcamadan sorumludur.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Değerlendirme Kriterleri

Her bir alt proje, alanlarında uzman olan en az üç (3) dış danışman tarafından
alt projenin amaç, yöntem, beklenen sonucu, bilimsel dili ve programın genel
amaçları ile uyumluluk kriterlerine göre çevrim içi sistem üzerinden bilimsel
olarak değerlendirilir ve dış danışman puanlarının aritmetik ortalaması alınır.

Bilimsel değerlendirme sonucuna göre en az alt proje sayısını sağlayan
kurum/kuruluşun alt proje puanlarının aritmetik ortalaması, Bilim Fuarının
Değerlendirme Puanı olarak alınır. En az alt proje sayısını sağlamayan proje
başvurusu reddedilir.

Sergilenecek her bir alt projede en az 3 en fazla 8 öğrenci ve en fazla 4 danışman öğretmen görev alır. Ayrıca Bilim Fuarı genelinde yürütücü hariç en az 2 danışman öğretmenin görev alması gerekir.

Projesi desteklenen kurum/kuruluşlar, belirtilen fuar döneminde en az 2 en fazla
3 tam gün eğitim öğretim saatleri süresince Bilim Fuarını gerçekleştirmek
zorundadır. Bilim Fuarlarını belirttikleri tarihlerde gerçekleştirdikten sonra, İl/İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri planlaması dâhilinde yapılacak Bilim Fuarları Festivali’ne
katılmak zorundadır. Bilim Fuarları Festivali, İl/İlçelere bağlı kurum/kuruluşların
desteklenen proje sayısına göre aynı veya farklı zamanlarda yapılabilir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Başvuru Süreci

Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gereklidir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, Arbis Kayıt Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip ARBİS hesabının nasıl kayıt edileceğini öğrenebilirler.

ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde ” Başvurular ” sekmesinden yapabilirler.

“Başvuru ve Sonuç Sistemi”’ndeki başvuru aşamalarını takip ederek başvuruların
onaylanması gereklidir. Onaylanmayan veya sonradan onayı kaldırılarak
bırakılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru sistemi kapandıktan sonra
herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmez.

Başvuruda sisteme girilen IBAN bilgisi proje yürütücüsünün aktif bir banka
hesabına ait olmalıdır. Ödemelerin belirtilen tarihlerde gerçekleşebilmesi için
proje yürütücüsünün değişimi, proje yürütücüsünün var ise soyadı, banka
bilgileri vb. tüm değişikliklerinin en kısa sürede ARBİS üzerinden güncellenmesi
ve [email protected] adresinden TÜBİTAK’a bildirilmesi gerekir.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programına proje başvurusu sırasında e-imza gerekli olmamaktadır. Ancak proje başvurusu onaylandıktan ve kabul edildikten sonra sözleşme imzalamak için e-imza gerekli olmaktadır.

 E-imza sahibi olmayan başvuru sahipleri, E-imza Başvuru Rehberi isimli bilgi bankamızı inceleyip E-imza başvurusunun nasıl yapılabileceğini öğrenebilirler.

TÜBİTAK 4006 e-imza süreci hakkında detaylı bilgi edinmek ve e-imza ile sözleşme imzalamayı adım adım öğrenmek için TÜBİTAK 4006 Sözleşmelerini E-İmza Kullanarak İmzalamak isimli bilgi bankamızı inceleyebilirler.

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4006 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4006 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

İsterseniz proje yürütücülerinin TÜBİTAK 4006 proje başvurusu öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceğini herhangi bir sorunda ihtiyaç duyacağı, problemine çözüm olacak bütün soruların ve cevapların sunulduğu bölüm olan ve her yıl güncellenen TÜBİTAK 4006 Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını okuyabilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2020 yılında yayımlanan 9. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Programı Çağrısında paylaşılan metinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 10.01.2021 https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/303/4006_cagri_metni_2020.pdf