” TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı “ hakkında her yıl güncellenen Sıkça Sorulan Sorular bilgi bankasını sizler için hazırladık. Adından da anlaşılabileceği gibi TÜBİTAK 4008 SSS , proje yürütücülerinin TÜBİTAK 4008 proje başvurusu öncesinde ve sonrasında karşılaşabileceğini herhangi bir sorunda ihtiyaç duyacağı, problemine çözüm olacak bütün soruların ve cevapların sunulduğu bölümdür.

1. TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilir mi?

Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenir, TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.

2. Ön değerlendirme ret sebepleri nelerdir?

 • Proje yürütücüsünün başvuru koşullarını sağlamaması,
 • Proje yürütücüsünün çağrı metninde belirtilen idari görevlerden birinde bulunması,
 • Proje yürütücüsünün görev kısıtlamasını doldurmuş olması,
 • Projede E-imzası bulunan kişinin kurumun en üst düzey yetkilisi olmaması veya yetkili temsilci (yetki belgesi sisteme yüklenmiş) olmaması,
 • E-imza süreçlerinin başvuru son tarihine kadartamamlanmaması,
 • Proje önerisinin 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Çağrısı amaç ve kapsamıyla uyumlu olmaması,
 • Proje hedef kitlesi sadece özel gereksinimli bireylerden oluşan projelerde proje ekibinde sağlık personelinin bulunmaması,
 • Benzer proje önerisi, daha önce sunulmuş olmasına rağmen, Değişiklik Bildirim Formu ve gerekli olabilecek feragat formlarının sunulmamış olması,
 • Proje öneri formu, ekleri ve gerekli bilgilerin eksik, ayrıntılı açıklanmamış olması, sisteme yüklenmemiş veya istenen formatta sisteme yüklenmemiş olması,
 • Etkinliklerin veya verilecek eğitimlerin, bu tür hizmetleri satan kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) paket olarak alınmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,
 • Yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,
 • Proje bütçesinin altyapı oluşturmaya yönelik planlanması,
 • Projedeki etkinlik dönemi başına toplam konaklamalı gün sayısının 10 günden fazla olması

3. Bir kurum/kuruluştan birden fazla başvuru yapılabilir mi?

Bununla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.

4. 4008 projelerinde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin amacı nedir?

4008 projeleri araştırma projeleri gibi algılanmamalıdır. Bu projelerde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin temel amacı, çağrı amaçları doğrultusunda planlanacak olan proje etkinliklerinin ve deneyimlerinin katılımcılara sağladığı kazanımları ortaya koymak ve bu etkinliklerin etkililiğini belirleyerek geliştirilebilmesine ilişkin geribildirim sağlamaktır.

5. Uzman personel aynı zamanda eğitmen olabilir mi?

Çağrı metninde de belirtildiği üzere “Bir kişi bir projede tek bir görev tanımında görev alabilir ve ücretlendirilebilir.” Uzmanlar eğitmen olarak görev alsa da eğitmen ödemesi yapılamamaktadır.

6. Minimum etkinlik sayısı kaç olmalıdır?

Etkinlik sayısı için alt sınır bulunmamaktadır. Yapılacak etkinliklerin yeterlilikleri panel aşamasında değerlendirilmektedir.

7. Aynı dönem içinde, aynı destek programına birden fazla proje başvurusu yapılır mı?

Hayır.

8. Proje personeli kimlerden oluşur?

Proje yürütücüsü ve uzman personel statüsündeki proje çalışanlarından oluşur.

9. Bir projede yer alan uzman personel sayısı en çok kaç kişi olabilir?

Proje ekibinde uzman yer alıyor ise, uzman personelin projeye katkı oranı en az %20 olmak zorundadır. Bu sebeple; bir projede en çok 5 uzman personel görev alabilir.

10. Proje Ekibinde TÜBİTAK’tan ayrılmış personel yer alabilir mi?

Proje ekibinde TÜBİTAK’tan son üç yıl içerisinde ayrılmış personel bulunamaz.

11. Tübitak 4008 projesinde Proje Yürütücüsü ve uzmanın süreçte kadrolu olarak bulundukları kurumdan tayinleri çıkar ise; Proje Yürütücüsü yürütücülüğü aynı şartları taşıyan tezli yüksek lisans mezunu olan başka birine devir edebilir mi?

Destek almanız durumunda Sözleşme imzalandıktan sonra yürütücü kurum değişikliğine gidebilirsiniz ya da şartları taşıyan biri olmak koşuluyla yürütücü değişikliğine gidebilirsiniz.

12. Aynı şekilde uzman personelin bulunduğu kurumdan tayini çıkar ise uzmanlığı aynı şartları taşıyan bir başka kişiye devir edebilir mi?

Şartları sağlayan başka bir uzman önerebilirsiniz. Ancak talebinizin kabul edilmeme durumunun olabileceğini de göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

13. Destek Kararı nasıl verilir?

Ön incelemeden geçen projeler, panel sürecinde değerlendirme kriterlerine göre alanlarında uzman kişilerce değerlendirilir ve puanlanır. Belirlenen puanın üzerindeki projeler, Başkanlık onayı ile desteklenir.

14. TÜBİTAK 4008 Logosu nasıl kullanılır?

Desteklenen projeler için hazırlanan tanıtım materyallerinde (afiş, broşür vb.) sadece Program web sayfasında yer alan TÜBİTAK 4008 Logosu kullanılır. TÜBİTAK 4008 Logosu başka bir logo tarafından gölgelenmez, kullanıldığı malzemeyle orantılı büyüklükte kullanılır. Başka logolarla kullanılırsa genel protokol sırası takip edilir.

15. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında veya sonucunda ortaya çıkan eserin fikri mülkiyet hakkı kime aittir?

Eser, buluş, endüstriyel tasarım ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar TÜBİTAK’a aittir.

16. Projede görev alan Proje Personelinin katkı oranları ne şekilde doldurulur? Bu oranların belirtilmesi neden önemlidir?

Bir uzmanın katkı oranı %20 ile %50 arasında olacak ve tüm uzmanların katkı oranları 100’ü geçmeyecek şekilde doldurulur. Katkı oranları proje ekibinin PTİ hesabında kullanılır.

17. TÜBİTAK destekli bir projede görev alan bir kişiye aynı anda hem proje teşvik ikramiyesi hem de burs ödemesi yapılabilir mi?

Bir kişiye aynı anda hem burs hem de proje teşvik ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

18. Proje bütçesi nasıl talep edilir?

Proje sözleşmesi taraflarca imzalandıktan sonra, ön ödeme (avans) talebinde bulunulur. Ön Ödeme Talep Formu ile harcama yapılacak kalemlerin ekonomik kodu ve tutarı belirtilip, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğüne posta yoluyla gönderilerek avans talep edilir.

19. Avans sınırı ne kadardır?

Proje bütçesi sınırları içerisinde kalmak şartıyla avans miktarı en fazla 150.000 TL’dir. Projeleri desteklenen proje yürütücülerine mali bilgilendirme yapılır.

20. Özel/resmi araç ile yapılan seyahatler için akaryakıt ücreti ödenir mi?

Özel araç için akaryakıt ücreti ödenmez. İlgili kurum/kuruluşun resmi yazı ile projeye tahsis ettiği araçların proje kapsamındaki akaryakıt ücreti karşılanır.

21. Proje ekibinden kimler yurt içi/dışı toplantılara katılmak ve proje konusu ile ilgili çalışma yapmak amacıyla seyahat edebilir?

Proje personeline, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/dışı toplantılarda tebliğ vb. sunmak amacıyla Müdürlük’ ten onay alınması halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1000 TL ödenek verilebilir. Bu ödeneğin proje başvurusu sırasında sunulan bütçede yer alması ve yapılan panel değerlendirmesinde uygun bulunması gerekir. Proje bitiş tarihinden önce Müdürlüğe sunulan konferans kabul yazısı ve bütçe kullanımına ilişkin talep dilekçesinin uygun bulunması durumunda ilgili bütçe kullanılabilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.

Dilerseniz daha önceki yıllarda desteklenen ve kabul edilen TÜBİTAK 4008 projelerini incelemek isterseniz TÜBİTAK 4008 örnek projeleri isimli etkinlik kategorimizi inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı hakkında yeterli bilginizin olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yazılmış en güncel detaylı bilgi bankamızı inceleyebilirsiniz.

Bu bilgi bankası, 2022 yılında yayımlanan 1. Dönem TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı Çağrısında paylaşılan “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU, Erişim : 08.02.2023 https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/4008_sikca_sorulan_sorular_2022.pdf